Today

M
a
y
Sat. 06Shabbat09h30Achrei Mot-Kedoshim10 Iyar
Sat. 13Shabbat09h30Emor6 Iyar
Sat. 20Shabbat Birchat HaChodesh09h30Behar-Bechutokai24 Iyar
Sat. 27Shabbat09h30Bamidbar2 Sivan
J
u
n
e
Thurs.01 Shavuot II YIZKOR09h00Megilat Ruth7 Sivan
Sat. 03Shabbat09h30Nasso9 Sivan
Sat. 10Shabbat09h30Beha'alotcha16 Sivan
Sat. 17Shabbat Birchat HaChoidesh09h30Sh'loch23 Sivan
Sat. 24Shabbat Rosh Chodesh Tammuz09h30Korach30 Sivan
Sun. 25Annual General Meeting10h00
J
u
l
y
Sat. 01Shabbat09h30Chukat7 Tammuz
Sat. 08Shabbat09h30Balak14 Tammuz
Sat. 15Shabbat09h30Pinchas21 Tammuz
Sat. 22Shabbat Birchat HaChodesh09h30Matot-Masei28 Tammuz
Sat. 29Shabbat09h30Devarim6 Av
A
u
g
u
s
t
Tues. 01Erev Tish'a B'Av21h00Book of Lamentations9 Av
Sat. 05Shabbat09h30Vaetchanan13 Av
Sat. 12Shabbat09h30Ekev20 Av
Sat. 20Shabbat Birchat HaChodesh09h30Re'eh27 Av
Sat. 27Shabbat09h30Shoftim4 Elul
S
e
p
t
e
m
b
e
r
Sat. 02Shabbat09h30Ki Teitzei11 Elul
Sat. 09Shabbat09h30Ki tavo18 Elul
Sat. 16Shabbat Leil Selichot09h30Nitzavim-Vayelech25 Elul
Wed. 20Erev Rosh Hashanah 29 Elul
Thur. 21Rosh Hashana I09h00 1 Tishrei
Fri. 22Rosh Hashana II09h00 2 Tishrei
Sat. 23Shabbat Shuva09h303 Tishrei
Fri. 29Erev Yom Kippur 9 Tishrei
Sat. 30Yom Kippur YIZKOR09h00 10 Tishrei
O
c
t
o
b
e
r
Sun. 01Sukkah Build/Sunday School Registration10h00
Sat. 07Shabbat Chol HaMoed09h30 17 Tishrei
Thur. 12Shemini Atzeret YIZKOR09h00 22 Tishrei
Fri. 13Erev Simchat Torah07h00 23 Tishrei
Sat. 14Shabbat Birchat HaChodesh09h30Bereshit27 Tishrei